کامپایلر
کامپایلر چیست

مشاهدهکامپایلر چیست

کد های سطح بالا برای کامپیوتر قابل فهم نیستند در نتیجه باید کد های سطح بالا به صفر و یک که برای کامپیوتر قابل فهم هستند تبدیل شونداین وظیفه را کامپایلر بر عهده دارد

کد های سطح بالا برای کامپیوتر قابل فهم نیستند در نتیجه باید کد های سطح بالا به صفر و یک که برای کامپیوتر قابل فهم هستند تبدیل شونداین وظیفه را کامپایلر بر عهده دارد

مشاهده کامپایلر چیست
مفسر
تفاوت مفسر و کامپایلر

مشاهدهتفاوت مفسر و کامپایلر

در مقاله قبل با مفهوم کامپایلر آشنا شدیم و حالا می خواهیم به تعریف مفسر بپردازیم و تفاوت های این دو را بررسی نماییم.

در مقاله قبل با مفهوم کامپایلر آشنا شدیم و حالا می خواهیم به تعریف مفسر بپردازیم و تفاوت های این دو را بررسی نماییم.

مشاهده تفاوت مفسر و کامپایلر
html آشنایی با

در این مقاله به پاسخ این سوال میپردازیم که اچ تی ام ال چیست واینکه مخفف چه کلماتی است و به چه دلیل؟ و به طور کلی چه وظیفه ایی دارد و جزییاتی بیشتر در html رابطه با

در این مقاله به پاسخ این سوال میپردازیم که اچ تی ام ال چیست واینکه مخفف چه کلماتی است و به چه دلیل؟ و به طور کلی چه وظیفه ایی دارد و جزییاتی بیشتر در html رابطه با

مشاهده html چیست
codekaran